Izjava o zasebnosti

Družba Companywall d.o.o. je lastnik spletne strani https://www.companywall.si.

V podjetju Companywall d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost. Z Izjavo o zasebnosti vas želimo obvestiti, da skrbimo za zasebnost naših uporabnikov in glede načina pridobivanja in obdelave osebnih podatkov na tej spletni strani. 

Prosimo vas, da pozorno preberete to izjavo, ki podrobno pojasnjuje kako zbiramo, ščitimo ali drugače obdelujemo vaše podatke.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na fizično osebo, ne glede na obliko, v kateri so izražene, in ne glede na nosilca informacije, v imenu katerega oziroma za koga se podatki hranijo, datum nastanka, mesto hranjenja, način pridobivanja in ne glede na ostale dejavnike. 

Poslovni podatki

Poslovni podatki ne predstavljajo osebnih podatkov in za obdelavo ni potrebno soglasje osebe, na katero se ti podatki nanašajo.

Podjetniki kot fizične osebe 

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je podjetnik fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost,  zato obstaja razlika med »fizično osebo« in »fizično osebo, ki opravlja dejavnost« - podjetnikom.

Podjetniki lahko z dejavnostjo pričnejo po vpisu v Poslovni register Slovenije. Ob tem pridobijo določene podatke, kot so matična in davčna številka. Poleg navedenih podatkov, tudi podatke o številki računa, SWIFT in druge, ki se nanašajo izključno na dejavnost podjetnika, ne spadajo v področje uporabe Zakona o varstvu osebnih podatkov, pač pa predstavljajo poslovne podatke. 

Varnost in varovanje podatkov

Companywall d.o.o. s posebno skrbnostjo zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa ali razkritja, za ohranjanje točnosti podatkov in zagotavljanje pravilne uporabe osebnih podatkov, Companywall uporablja ustrezne kadrovske, tehnične in organizacijske ukrepe.  Prizadevamo si zaščititi zasebnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. V primeru nenačrtovanega razkritja podatkov, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za omejitev in preprečevanje razkritja. 

Companywall d.o.o. uporablja ustrezne ukrepe za zaščito podatkov pred naključno izgubo, nepooblaščenim dostopom in uporabo, spreminjanja ali razkrivanja. Vsi podatki, ki nam jih posredujete, so shranjeni na naših varnih strežnikih, zaščitenih s požarnim zidom. 

Na žalost za prenos podatkov preko interneta oziroma sistema za shranjevanje podatkov ni mogoče zagotoviti popolne varnosti. Če iz kakršnega koli razloga menite, da vaša interakcija z nami ni varna, vas prosimo, da nas takoj obvestite o težavi. 

Vir podatkov 

 1. Companywall ima z AJPES-om sklenjeno pogodbo o uporabi podatkovnih baz z računovodskimi izkazi. Companywall teh informacij ne posreduje tretjim osebam , jih uporablja skladno z Zakonom in določili pogodbe ter sprejema vse razpoložljive ukrepe za zaščito pred njihovo nepooblaščeno uporabo. 
 2. Osnovni identifikacijski podatki, bilance stanja in izkazi poslovnega izida so obdelani in javno objavljeni kot popolni in točni. Posodobitev podatkov se opravi tedensko. 

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen zbiranja in nadaljnje obdelave zbranih podatkov je izpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo zakon in akti, sprejeti v skladu z zakonom; uveljavljanje pravic v zvezi s sklenjenimi pogodbami za opravljanje storitev in izpolnjevanje obveznosti v zvezi z izvedbo sklenjenih pogodb; uresničevanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki se izvajajo s sklenitvijo pogodbe o vseh oblikah poslovnega sodelovanja in tržnih dejavnosti. Zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za zgoraj navedene namene.

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 

Družba Companywall obvešča svoje poslovne partnerje in uporabnike storitev o načinu in namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter o pravicah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

V primeru ogrožanja varstva osebnih podatkov je podjetje Companywall d.o.o. dolžno v 72 urah obvestiti pristojni organ in predložiti podrobno poročilo o dogodku, kot tudi obvestiti vse osebe, katerih podatki so ogroženi. 

Vaše podatke bomo hranili in obdelovali po potrebi, in sicer v skladu s pravnimi predpisi o rokih za vodenje evidenc in hranjenje podatkov.   

Obdelava osebnih podatkov ni dovoljena, če: 

 1. Ne obstaja veljavna privolitev za hrambo in obdelavo podatkov
 2. Se ne izvaja za namene, ki so določeni, ne glede na to, ali se izvede s soglasjem osebe ali zakonskim dovoljenjem za obdelavo brez soglasja, razen v primeru, da se izvaja z nameno zbiranja sredstev za humanitarne potrebe
 3. Namen obdelave ni jasno opredeljen, je bil spremenjen, nepooblaščen ali že dosežen
 4. Je oseba, na katere se podatki nanašajo, določena ali določljiva po tem, ko so bili podatiki obdelani 
 5. Je način obdelave nezakonit
 6. So podatki nepotrebni ali neprimerni za obdelavo 
 7. Je število ali vrsta podatkov katera se obdeluje nesorazmerna
 8. So podatki neresnični in nepopolni, oziroma niso pridobljeni iz verodostojnega vira ali so zastareli

Vaše pravice

Transparentnost

Companywall deluje transparentno za posameznike, na katere se obdelava podatkov nanaša. V skladu s svojimi obveznostmi smo dostopni za komunikacijo in zagotavljamo informacije o dejavnostih obdelave podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki z jasnim in preprostim jezikom. 

V kolikor osebni podatki niso pridobljeni neposredno s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, Companywall ni dolžan posredovati informacij v naslednjih primerih: 

 1. Oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, že ima te podatke. 
 2. Zagotovitev takih informacij ni mogoča ali zahteva nesorazmeren čas in srestva, pod pogojem, da je izvajalec sprejel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimne interese osebe, na katero se podatki nanašjo, vključno z javnim razkritjem.
 3. Pridobivanje in razkritje osebnih podatkov izrecno predpisuje zakonodaja EU ali države članice, ki zagotavljajo ustrezne ukrepe za zaščito interesov oseb, na katere se podatki nanašajo. 
 4. Se mora zaupnost osebnih podatkov ohranjati skladno s poklicno molčečnostjo, ki jo določajo predpisi EU ali države članice (npr. Odvetniška poklicna tajnost, zdravnik – pacient). 

Pravica do pregleda 

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico od družbe Companywall zahtevati informacije o tem, ali obdeluje njegove podatke, vpogled  v te informacije in informacije, ki se zagotovijo, ko se osebni podatki zbirajo/ne zbirajo neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo. 

Companywall d.o.o. podatkov ne razkriva zunaj ozemlja Republike Slovenije. 

Companywall d.o.o. je na zahtevo zadevne osebe dolžan izdati kopijo podatkov, ki se nanašajo na to osebo. Kadar je ta zahteva v elektronski obliki, se informacije posredujejo v elektronski obliki. V kolikor je mogoče bo Companywall zadevni osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotovil oddaljeni dostop do zavarovanega sistema, ki omogoča neposreden dostop do podatkov. 

Pravica do vpogleda ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih, vključno s poslovnimi skrivnostmi in pravicami intelektualne lastnine, zlasti na avtorske pravice, ki ščitijo programsko opremo (sistem, ki omogoča dostop).

Pravica do popravka

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati popravek nepravilnih podatkov. Ta pravica tudi pomeni, da ima ta oseba pravico do dopolnitve nepopolnih informacij tako, da poda dodatno izjavo.

Pravica do prenosljivosti

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico od družbe Companywall zahtevati osebne podatke, ki jih je navedla, če:

 1. Obdelava temelji na privolitvi ali na podlagi sklenjene pogodbe in
 2. Če se obdelava opravi samodejno.
 3. Prenos podatkov je možen le, če je osnova obdelave soglasje ali pogodba.
 4. Uresničevanje te pravice ne more negativno vplivati na uresničevanje pravic in svoboščin drugih.

Da bi se družba Companywall d.o.o. zavarovala pred osebami, ki to pravico zlorabljajo z namenom, da iščejo podatke z namenom zavajanja družbe, lahko družba Companywall d.o.o.  zahteva razumno odškodnino za takšno zahtevo osebnih podatkov (razen za prvo zahtevo, ki je brezplačna). 

Pravica do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa vam zagotavlja, da zahtevate izbris katerih koli osebnih podatkov, vključno s tistimi, ki so javno dostopni, kot so rezultati iskanja in iskanja v družabnih omrežjih. V primeru, da družba ne more dokazati nujnosti hrambe podatkov, jih mora na zahtevo izbrisati. 

Omejitve pravice do izbrisa podatkov

Pravica do izbrisa podatkov ni neomejena. Vsak zahtevek je predmet ločene analize. Na strani družbe Companyall d.o.o. je da pooblaščena oseba za varstvo podatkov ugotovi, ali so zahtevki utemeljni. 

 

Companywall d.o.o. @ 24.5.2018