Izjava o zasebnosti

ZASEBNOST
Družba z omejeno odgovornostjo CompanyWall d.o.o. je lastnik spletnega mesta www.companywall.si, ki se ukvarja z objavljanjem izključno poslovnih podatkov, ki so predmet javne objave po Uredbi EU » UREDBA (EU) 2018/1807 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji «.

 

Ista uredba omogoča prost pretok neosebnih podatkov v vse države EU za namene preglednosti in varnosti poslovanja, za kar ima Companywall d.o.o. legitimni interes.

Podjetje CompanyWall d.o.o. spoštuje Vašo zasebnost. Namen te izjave je, da Vas obvestimo, da skrbimo za zasebnost naših uporabnikov ter o načinih zbiranja in obdelave podatkov o poslovnih subjektih na tem spletnem mestu.


Prosimo, da natančno preberete to izjavo, da boste vedeli, kako zbiramo, varujemo ali kako drugače obdelujemo podatke Vaše obrti/podjetja/poslovnega subjekta.


Vodja obdelave: COMPANYWALL d.o.o., Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana

 

COMPANYWALL d.o.o. je imenoval pooblaščenca za varstvo poslovnih podatkov, to je Klemen Kljun. Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo Vaših poslovnih podatkov in uveljavljanjem pravic iz Splošne uredbe o varstvu podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo poslovnih podatkov na naslednje načine:
pisno na naslov: COMPANYWALL d.o.o., Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, s pripisom “za pooblaščenca za varstvo podatkov”
po elektronski pošti na naslov: GDPR@COMPANYWALL.SI

Varstvo osebnih podatkov

OBVESTILO O OBDELAVI POSLOVNIH PODATKOV
Podjetje CompanyWall d.o.o. seznanja vse poslovne sodelavce in uporabnike storitev z načinom in namenom obdelave in uporabe poslovnih podatkov ter pravicami poslovnih subjektov, na katere se podatki nanašajo, v skladu s predpisi.

Vaše poslovne podatke obdelujemo in hranimo dokler je to potrebno, skladno z zakonskimi predpisi o objavi poslovnih podatkov (predmet javne objave).


PODATKI, KI SE ZBIRAJO 
COMPANYWALL d.o.o., kot upravljavec podatkov, zbira poslovne podatke, ki vključujejo, vendar niso omejeni na:

 • Ime in priimek lastnika obrti/podjetja/poslovnega subjekta
 • Naslov obrti/sedeža podjetja
 • Davčna številka obrti/podjetja/poslovnega subjekta
 • Matična številka obrti/podjetja/poslovnega subjekta
 • Številka poslovnega računa obrti/podjetja/poslovnega subjekta
 • Elektronski naslov obrti/podjetja/poslovnega subjekta
 • Telefonska številka obrti/podjetja/poslovnega subjekta

Podjetje COMPANYWALL d.o.o. pri različnih oblikah interakcije lahko zbira tudi podatke, ki ne sodijo v skupino poslovnih podatkov, kamor med drugim spadajo:

 • Informacije o napravi, preko katere se povezujete na internet
 • Vrsta in različica internetnega brskalnika, ki ga uporabljate

 

Varnost in varovanje podatkov

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO POSLOVNIH PODATKOV

COMPANYWALL d.o.o. kot vodja obdelave obdelavo poslovnih podatkov izvaja na eni od naslednjih podlag:
1.     Uredba Evropske unije » Uredba (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji «
2.      Zakon o pravici do dostopa do informacij » Uradni list RS, št. 51/06 «
3.     Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravici do dostopa do informacij » Uradni list RS, št. 141/22 «
4.     Javni interes transparentnosti poslovanja v Republiki Sloveniji


Obdelava poslovnih podatkov ni dovoljena, če:

 • ni veljavne privolitve za obdelavo ali pa se obdelava izvaja brez zakonskega dovoljenja;
 • se izvaja za namen, ki je drugačen od tistega, za katerega je bil določen, ne glede na to, ali se izvaja na podlagi privolitve osebe ali zakonskega pooblastila za obdelavo brez privolitve, razen če se izvaja za namen zbiranja sredstev za humanitarne potrebe;
 • namen obdelave ni jasno opredeljen, če je bil spremenjen, nezakonit ali že dosežen;
 • je oseba, na katero se podatki nanašajo, določena oziroma določljiva tudi po doseženem namenu obdelave;
 • je način obdelave nezakonit
 • so podatki, ki se obdelujejo nepotrebni ali neprimerni za namen obdelave
 • je število ali vrsta podatkov, ki se obdelujejo, nesorazmerno z namenom obdelave
 • so informacije neresnične in nepopolne, tj. kadar ne temeljijo na zanesljivem viru, ali so zastarele.

Načini uporabe spletne strani COMPANYWALL d.o.o.

Podjetje COMPANYWALL d.o.o. uporablja poslovne podatke za naslednje namene:

 • Opravljanje storitev v skladu s pogodbenimi obveznostmi; za zagotavljanje pogodbenih storitev uporabnikom spletnega mesta COMPANYWALL d.o.o.;
 • Marketinške in prodajne dejavnosti;
 • Zakonske obveznosti poročanja in obdelave podatkov;
 • Objavo poslovnih podatkov na spletni strani www.companywall.si;

POSLOVNI PODATKI SE ZBIRAJO NA ENEGA OD NASLEDNJIH NAČINOV:

 • neposredno od obrti/podjetja/poslovnega subjekta;
 • posredno - iz javno dostopnih virov, kot so podatki javnega telefonskega imenika, uradne spletne strani pravnih oseb, podatki iz vseh registrov AJPES (Poslovni register Slovenije, Evropski poslovni register, Register transakcijskih računov, Register zastavnih pravic na premičninah, Register dejanskih lastnikov, Register nastanitvenih obratov, Register zavezancev za informacije javnega značaja, Prostovoljske organizacije, Register protestiranih menic) objave sodišč, profili poslovnega subjekta na socialnih omrežjih.

Namen obdelave osebnih podatkov

PRAVICE UPORABNIKOV (POSLOVNIH SUBJEKTOV)

Podjetje COMPANYWALL d.o.o. zagotavlja uresničevanje pravic uporabnika v zvezi z:

 • Dostop do informacij;
 • Omejitev obdelave;
 • Prenos podatkov;
 • Popravek podatkov

Vaša pravice – transparentnost

Podjetje Companywall d.o.o. je transparentno do poslovnih subjektov, na katere se obdelovani podatki nanašajo. V skladu s svojimi obveznostmi je odprto in dostopno za komunikacijo ter posreduje informacije o dejavnostih obdelave podatkov v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki, v jasnem in preprostem jeziku.

Če poslovni podatki niso zbrani neposredno iz javnega vira poslovnega subjekta, na katerega se podatki nanašajo, Companywall d.o.o. ni dolžan posredovati informacij v naslednjih primerih:

 • če je posredovanje takšnih informacij nemogoče ali bi zahtevalo nesorazmerno porabo časa in sredstev ob predpostavki, da je upravljavec sprejel ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov oseb, na katere se podatki nanašajo, vključno z javnim razkritjem
 • če je pridobivanje ali razkritje poslovnih podatkov izrecno predpisano s pravom EU ali države članice EU, ki zagotavlja ustrezne ukrepe za zaščito zakonitih interesov poslovnih subjektov, na katere se podatki nanašajo.


Pravica do pregleda

Poslovni subjekt, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico od Companywall d.o.o. zahtevati podatke o tem, ali se podatki o tem subjektu obdelujejo, vpogled v te podatke ter podatke, ki se posredujejo ob zbiranju/ne zbiranju poslovnih podatkov neposredno od poslovnega subjekta, na katerega se podatki nanašajo.

Podjetje Companywall d.o.o. po uredbi EU (EU 2018/1807), ki dovoljuje pretok informacij na ozemlje EU, hrani podatke poslovnih subjektov na strežniku na varovani lokaciji z omejenim dostopom do njih.

Dostop do informacij ima le pooblaščena oseba za varstvo poslovnih podatkov.

Companywall d.o.o. je dolžan na zahtevo poslovnega subjekta, na katerega se podatki nanašajo, izdati kopijo podatkov, ki se nanašajo na ta poslovni subjekt. Kadar je ta zahteva v elektronski obliki, se informacije zagotovijo v običajno uporabljeni elektronski obliki. Prav tako, kjer je to mogoče, Companywall d.o.o. poslovnim subjektom, na katere se podatki nanašajo, omogoča dostop do varnega sistema na daljavo, ki omogoča neposreden dostop do podatkov.

Vaše pravice

Pravica do popravka

Poslovni subjekt, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati popravek nepravilnih podatkov, ki se nanašajo na ta poslovni subjekt. Ta pravica pomeni tudi, da ima poslovni subjekt pravico nepopolne podatke dopolniti z dopolnilno izjavo.

Pravica do prenosa

Poslovni subjekt, na katerega se podatki nanašajo, nima pravice od Companywall d.o.o. zahtevati nazaj posredovane poslovne podatke iz enega od javnih registrov, razen če:

 • so le-ti nepravilni
 • so le-ti nepopolni

Za posredovanje neosebnih podatkov in podatkov javnega značaja, ki so dostopni v javnih registrih in so predmet navedenih zakonov (EU 2018/1807, Uradni list RS, št. 51/06, Uradni list RS, št. 141/22), Companywall d.o.o. soglasja poslovnega subjekta ne potrebuje.

Pravica do izbrisa

Pravica do pozabe vam omogoča, da zahtevate izbris vseh podatkov, ki niso predmet javne objave in zgoraj navedenih zakonov, če so ti na portalu.

Omejitve pri brisanju

Pravica do pozabe ni neomejena. Vse zahteve so predmet ločene analize. Na podjetju CompanyWall d.o.o. je, da s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ugotovi, ali se mu zdijo zahteve upravičene.              

KJE SE OBDELUJEJO POSLOVNI PODATKI

Podatki o poslovnih subjektih so shranjeni na varovanih strežnikih na varni lokaciji in so zaščiteni s strojnim požarnim zidom, dostop pa je prepovedan vsem osebam, razen pooblaščenim za varstvo poslovnih podatkov.

POD KATERIMI POGOJI COMPANYWALL d.o.o. KOT VODJA OBDELAVE POSLOVNE PODATKE PRENESE TRETJIM OSEBAM

Podjetje CompanyWall d.o.o. posreduje tretjim osebam le poslovne informacije in informacije javnega značaja, kot so finančni podatki, podatki o naslovu poslovnega subjekta, podatki o bančnih računih (samo računi poslovnih subjektov), davčne številke obrti/podjetja/poslovnega subjekta, matična številka in podobne poslovne informacije, vendar izključno podatke za katere velja Zakon o prostem dostopu do informacij (EU 2018/1807, Uradni list RS, št. 51/06, Uradni list RS, št. 141/22).