Bonitetna ocena


Bonitetna ocena je skupek objektivnih in standardiziranih podatkov, ki zajemajo celotno dejavnost podjetja. Določa se na podlagi posebne metodologije, ki vključuje finančno in ekonomsko analizo poslovanja v preteklem letu.

V bonitetni hiši Companywall bonitetno oceno predstavlja kombinacija statične in dinamične ocene.

Statična ocena se izračuna na podlagi kazalnikov uspešnosti in kazalnikov likvidnosti iz letnega poročila.

Dinamična ocena je spremenljiva vrednost, na katero vplivajo variabilni dejavniki, kot so:

 • Čas trajanja blokad transakcijskih računov
 • Število in izid sodnih postopkov, v katerih je subjekt udeležen;
 • Davčni in drugi dolgovi;
 • Glavna in vzporedna (sekundarna) dejavnost;
 • Likvidnost;
 • Razmerje med prihodki v javnem in zasebnem sektorju.

aaa

aa+

a+

BBB

ccc

Companywall je priznana bonitetna hiša, ki že vrsto let izdaja certifikat bonitetne odličnosti vsem slovenskim podjetjem, ki so na podlagi opisanih standardov pridobila pravico do prejema certifikata.

Certifikat predstavlja garancijo zanesljivosti in potrjuje, da poslovni subjekti z oceno bonitetne odličnosti uspešno poslujejo in uživajo zaupanje v poslovnem svetu. Certifikat pozitivno vpliva na verodostojnost, saj predstavlja realno stanje in pisno potrdilo uspešnega poslovanja podjetja.

Certifikat bonitetne odličnosti se dodeli le podjetjem, ki imajo najvišje bonitetne ocene:

AAA, AA+, A+Izjemno visoka sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti, minimalno kreditno tveganje.

Bonitetna ocena AAA postavlja poslovni subjekt v najvišji bonitetni razred, v katerem je malo število podjetij, ki so na področju svojega poslovanja najboljša. AAA bonitetna ocena je potrdilo, da podjetje posluje brez težav v daljšem časovnem obdobju. AAA bonitetna ocena dokazuje odlično poslovanje in predstavlja potrdilo, da podjetje nikoli ni imelo blokiranih računov, oziroma da redno izpolnjuje vse svoje obveznosti. Podjetja, ocenjena z bonitetno oceno AAA, se odlikujejo po svoji brezhibni plačilni sposobnosti in poslovni učinkovitosti. Ta bonitetna ocena je nedvoumna potrditev stabilnosti podjetja in kakovosti poslovanja. Podjetje, ki je ocenjeno z najvišjo bonitetno oceno AAA, je zanesljiv in idealen poslovni partner.

Zelo visoka kreditna sposobnost, zelo nizko kreditno tveganje.

Bonitetna ocena AA+ stoji ob boku najvišji oceni. Ta ocena pomeni, da je podjetje  zanesljivo in stabilno. Nekoliko nižja razvrstitev bonitetnega razreda je posledica krajšega časovnega obdobja poslovanja in kaže, da je podjetje na trgu še vedno relativno novo, kar pa ne zmanjšuje učinkovitosti njegovega poslovanja. Sodelovanje s podjetjem, ki ima bonitetno oceno AA+,  ne predstavlja tveganja, saj poslovni subjekt izpolnjuje vse visoke standarde uspešnega poslovanja.

Visoka  sposobnost poravnavanja finančnih obveznosti, nizko kreditno tveganje.

Podjetje, ki si je prislužilo bonitetno oceno A+, je tisto, ki v prihodnosti ne kaže nikakršnih znakov tveganega poslovanja. S takšnim podjetjem lahko druga podjetja kvalitetno in uspešno sodelujejo, uspešno poslovanje pa se bo nadaljevala tudi v prihodnje.  Nekoliko nižjo bonitetno oceno podjetja prejmejo zaradi preteklega poslovanja, ali če gre za mlado podjetje, ki pa je vsekakor zanesljiv poslovni partner. 

Sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti, prisotnost tveganja, ki bi vplivalo na zdravje poslovnega okolja in ekonomske razmere, znatno kreditno tveganje.

Podjetje posluje zadovoljivo, občasno ima težave z likvidnostjo. Če za svojega poslovnega partnerja ali kupca izberete podjetje, ki ima oceno BBB, morate biti previdnejši. Takšna podjetja imajo, kljub finančni nestabilnosti in ranljivosti, možnost in potencial za napredek oziroma ozdravitev. Bonitetna ocena je značilna za podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja.

Slaba sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti, zelo visoko kreditno tveganje.

Podjetje posluje tvegano in v prihodnosti ne bo obstalo. Verjetnost blokade, stečaja ali likvidacije je v naslednjih dveh letih skoraj gotova.

Bonitetne ocene ni mogoče določiti, ker ni dovolj podatkov o poslovnem subjektu. 

To pomeni, da je podjetje novo na trgu, tj. je ustanovljeno v tekočem letu in še ni predložilo letnega finančnega poročila. 

Bonitetna ocena

Bonitetna ocena se izračuna enkrat na leto, in sicer na osnovi bonitetne ocene predhodnega leta ter sestav- ljene formule iz kazalnikov poslovanja podjetja. Bonitetna ocena je razdeljena na 5 razredov, in sicer: 

 • AAA (najvišja bonitetna ocena)
 • AA+
 • A+
 • BBB
 • CCC (najslabša bonitetna ocena)
 • - (bonitetne ocene ni mogoče izračunati)

 Postopek dodeljevanja bonitetne ocene je medsebojni   izračun kazalnikov ter kategoriziranje rezultata finančne ocene. Za izračun se uporablja najbolj pomembne skupine kazalnikov, to pa so kazalniki likvid- nosti ter kazalniki uspešnosti. Iz vsake skupine kazalnikov se uporablja najbolj reprezentativne kazalnike. Bonitetna ocena se prilagaja tudi glede na velikost podjetja, in sicer po številu zaposlenih ter glede na višino prometa, glede na velikost podobnih podjetij in glede na dejavnost. Bonitetna ocena je podana samo subjektom, ki imajo izračunane vse kazalnike. Tistim, katerim ni mogoče izračunati določenega kazal- nika, potrebnega za izračun bonitetne ocene, le-te ne dodelimo.

Namen bonitetne ocene je hitra ocena podjetij ter ocena njihove stabilnosti. Bonitetna ocena je okvirna predikcija bodočega poslovanja podjetja ter nam daje vpogled kolikšna je verjetnost, da bo določeno podjetje v prihodnosti v stečaju ali pa imelo blokiran račun. 

Bonitetna ocena se lahko spremeni tudi med letom, in sicer na podlagi izračuna dinamičnega dela ocene. Dejavniki, ki vplivajo na spremembo bonitetne ocene, so lahko:

 • Blokade
 • Naroki
 • Dejavnost
 • Plačilne sposobnosti
 • Davčni dolgovi
 • Razmerje med prejemki iz državnega proračuna ali pa privatnega sektorja

Načeloma se bonitetna ocena med letom ne spreminja, razen v primeru zgoraj naštetih dejavnikov. Omenjeni dejavniki se izračunavajo ter spreminjajo bonitetno oceno po izračunih v kombinaciji sektorja dejavnosti podjetja, kjer se upošteva plačilne sposobnosti in navade v določenem sektorju.

 

Bonitetna ocena se NE izračunava za naslednje sektorje: 

 • Javne druge denarne finančne institucije
 • Domače zasebne druge denarne finančne institucije
 • Druge denarne finančne institucije pod tujim nadzorom
 • Javne zavarovalne družbe in pokojninski skladi
 • Domače zasebne zavarovalne družbe in pokojninski skladi
 • Zavarovalne družbe in pokojninski skladi pod tujim nadzorom
 • Celoten sektor Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 • Samozaposleni – Delodajalci
 • Novoustanovljena podjetja

KAZALNIKI

DDVF

Pojasnilo:

Delež dolga v financiranju prikazuje razmerje med tem koliko tujega kapitala (obvez) ter svojega kapi- tala (sredstva in zaloge) podjetje koristi. 

Ta kazalnik nam pove koliko približno se podjetje lahko še zadolži pri upnikih. Čeprav se v poslovanju daje večji poudarek rezultatom, ki so doseženi s skupnim kapitalom, se temu kazalniku dandanes tolerira večja zadolženost, in sicer v razmerju 30:70 (30% je lastni kapital, 70% tuji). 

To bi v praksi pomenilo, da je visoka vrednost tega kazalnika, večja od 0,9, odraz večje odvisnosti od tujega kapitala (krediti), kar povečuje rizičnost. 

Prav tako kazalnik ne sme imeti negativne vrednosti, saj bi to pomenilo da podjetje nima svojih sredstev, ter da je popolnoma odvisno samo od tujega kapitala.

Vrednosti:


>1 Negativen kapital.

  1 Podjetja s to vrednostjo imajo kapital enak 0.

<1 Ta podjetja se financirajo samo s svojimi viri, ter pomeni da imajo pozitiven kapital.

PS

Pojasnilo:

Plačilna sposobnost je razmerje kratkoročnih sredstev (sredstva za katera pričakujemo, da se bodo pretvorila v denar v roku od enega leta) in kratkoročnih obveznosti (obveznosti, katerih je rok plačila krajši od enega leta). Ta kazalnik prikazuje likvidnost podjetja.


Pove nam koliko ima podjetje sredstev s katerimi bo lahko pokrivalo svoje finančne obveznosti. Iz stališča likvidnosti je zaželjeno, da je vrednost tega kazalnika 2 ali več.
To pomeni, da podjetje pokriva svoje obveznosti s sredstvi, ki so 2 kratnik obveznosti.

Večja je vrednost, bolj je podjetje likvidno ter večja verjetnost, da bodo upniki imeli poplačane svoje terjatve.

Vrednosti:


      >2  Višja kot je vrednost bolje je za upnika, previsoka pa pomeni, da podjetje ne proda svojih zalo ter da ima problem s trženjem.

1,5-2,0  To je povprečna vrednost kazalnika.

       <1  Pomeni, da ima podjetje nižjo vrednost kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih obveznosti.

SD

Pojasnilo:

 

Servisiranje dolga nam govori, kakšno je razmerje financiranja tujega kapitala in skupnih obveznostih podjetja. Bolj kot kazalnik raste bolj je jasno, da se podjetje vse bolj in bolj financira iz tujih sredstev. 

Večji kot je kazalnik, večje je tveganje za upnike. Za podjetje je bolj dobičkonosno, če je ta kazalnik čim manjši, saj je financiranje iz lastnih sredstev cenejše kot iz tujih. 

Na primer, če ima podjetje vrednost tega kazalnika 0,6 pomeni, da je podjetje 60 % skupnih obveznosti financiralo iz tujega kapitala.

Vrednosti:

Višja kot je vrednost, boljše je. To pomeni, da so odhodki bolj pokriti s strani ustvarjenega denarnega toka.Višja kot je vrednost, boljše je. To pomeni, da so odhodki bolj pokriti s strani ustvarjenega denarnega toka.


  0 Če je kazalnik 0, pomeni da se podjetje v popolnosti fi iz lastnih sredstev

<1 Kazalnik večji od 0 pomeni, da se podjetje delno financira iz tujih virov.

>1 Vrednost kazalnika preko 1 pomeni, da se podjetje financira izključno iz tujih virov.To predstavlja nevarnost za upnike.

KI

Pojasnilo: 

Kreditna izpostavljenost iz poslovanja prikazuje razmerje med terjatvami do kupcev in prihodki iz poslovanja na izbrani dan v poslovnem letu. Ta kazalnik nam pove, koliko je podjetje izpostavljeno kreditnemu tveganju ter kakšno je njegovo likvidnostno stanje. 

Večji kot je kazalnik, bolj se zmanjšuje likvidnost podjetja. Če je kazalnik večji od 1 pomeni, da je podjetje v likvidnostnih težavah, torej ni izterjalo obveznosti od kupcev. V temu primeru se podjetje začne kratkoročno zadolževati, kar lahko pripelje do insolventnosti ali pa stečaja.

Vrednosti:

Višja vrednost kazalnika pomeni, da ima podjetje več odprtih terjatev.

ROA

Pojasnilo:

ROA predstavlja povračilo vloženih sredstev, torej razmerje v katerem je vidno koliko sredstev si je podjetje uspelo povrniti od neto dobička. 

V večini primerov ta kazalnik ne presega vrednosti 1, saj bi to pomenilo, da je podjetje zelo uspešno, ki je v določenom obdobju povrnilo vsa svoja sredstva. 

Meja uspešnosti je nekje okoli 0,3, kar pomeni, da bo podjetje v nasledenjih 3 letih uspelo povrniti svoja sredstva.

Vrednosti:


>1 Višja vrednost kazalnika pomeni, da je podjetje donosno ter da učinkovito porablja sredstva.

<0 Negativna vrednost pomeni, da podjetje posluje negativno

<1 Pomeni, da podjetje posluje z nizko vrednostjo sredstev ter posluje z dobičkom, katerega vrednost je večja od zabeleženih sredstev.

PDS

Pojasnilo: 

Poslovna donosnost sredstev pomeni kolikokrat se vsa skupna sredstva podjetja obrnejo v roku enega leta, se pravi kako uspešno podjetje izkorišča svoja sredstva v namen pridobivanja lastnih prihodkov.  

Kazalnik je eden najbolj uporabljenih in izraža koliko sredstev potrebuje podjetje za opravljanje prodaje ali obratno. Le ta mora biti čim večji. Vse kar je nad vrednostjo 1 se smatra za dober kazalnik.

Vrednosti:


>0 Višja kot je vrednost, boljše je podjetje ter večji del celotnih prihodkov pokriva celotna sredstva.

>1 Vrednost 1 ali večja pomeni, da so celotni prihodki načeloma večji od vseh sredstev.